Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 – ankieta rekrutacyjna rok szkolny 2022/2023

(Wypełnienie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem uczestnika na daną formę – szczegóły w zasadach rekrutacji)

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Dane osobowe:

Dane rekrutacyjne:

Wnioskuję o przyjęcie dziecka na daną formę/dane formy w roku 2022/2023 (można wybrać minimalnie 1 formę zajęć, maksymalnie 10 form zajęć):

Jeśli kandydat lub członek rodziny kandydata spełnia poniższe kryteria należy wypełnić oświadczenie będące załącznikiem do ankiety rekrutacyjnej i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 17.08 g. 16:00 do sekretariatu MDK nr 2 lub przesłać drogą pocztową na adres placówki z dopiskiem „REKRUTACJA 2022/2023”.
Kryteria:
- kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej (t.j. w rodzinie jest 3 lub więcej dzieci);
- kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności  - wymagane dostarczenie orzeczenia;
- min. 1 członek rodzeństwa kandydata posiada orzeczenie o niepełnosprawności - wymagane dostarczenie orzeczenia;
- jeden z rodziców kandydata posiada orzeczenie o niepełnosprawności - wymagane dostarczenie orzeczenia;
- oboje rodziców kandydata posiadają orzeczenie o niepełnosprawności - wymagane dostarczenie orzeczenia;
- rodzic/opiekun prawny samotne wychowuje kandydata w rodzinie;
- kandydat jest objęty pieczą zastępczą  - wymagane dostarczenie dokumentu potwierdzającego objęcie pieczą zastępczą.
Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Obowiązek informacyjny

Administrator informuje, że dane osobowe w zakresie Pani/Pana oraz dziecka wskazane w ankiecie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Jednocześnie Administrator wskazuje, że zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO obowiązek informacyjny nie ma zastosowania w zakresie, w jakim - osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu sporządzona w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 RODO opublikowana jest na stronie www.mdk2.pl w zakładce „RODO w MDK nr 2”, „Klauzula informacyjna (…)”.

Zapoznałem/Zapoznałam się w treścią Zasad rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 i akceptuję założenia tego dokumentu.