Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”,
  • formularze zgłoszeniowe na konkursy nie posiadają przypisanych etykiet,
  • część filmów została uzupełniona o treści, nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Od ostatniej aktualizacji:

  • został wprowadzony tekst alternatywny do zdjęć,
  • uzupełnione zostały dokumenty o wersje dostępne dla czytników dla osób niewidomych i niedowidzących.
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01.  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu dla strony https://mdk2.pl/ przeprowadził samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:
Strona internetowa https://mdk2.pl/ spełnia wymagania w 97,28%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (klawisz TAB wyświetla menu sterujące).

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • powiększanie czcionki,
  • podświetlanie linków,
  • ustawienie wysokiego kontrastu.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Hanna Konieczna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 8201112 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia: dwa od strony parkingu, jedno od strony parku.Budynek składa się z dwóch kondygnacji i dwóch skrzydeł. Do holu głównego z zewnątrz nie ma schodów. Portiernia znajduje się na wprost od wejścia głównego. Budynek MDK nr 2 jest w częściowym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Brak windy na piętro pierwsze. Budynek posiada odpowiednio szerokie drzwi wejściowe, klatkę schodową, toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze holu głównego, po prawej stronie od wejścia.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku MDK nr 2 nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu nie udostępnia aplikacji mobilnych.