Drodzy Rodzice i Uczestnicy!
Zapraszamy do udziału w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Aby zapisać dziecko na zajęcia należy wypełnić ankietę rekrutacyjną, dostępną od 11 lipca 2022 (g.9:00) do 17 sierpnia 2022 (g. 16:00):

Wniosek o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 – ankieta rekrutacyjna rok szkolny 2022/2023

Załącznik do wniosku: Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w sprawie spełniania dodatkowych warunków (niepełnosprawność, wielodzietność, samotne wychowywanie dziecka).

W przypadku gdy kandydat/rodzic kandydata/członek rodziny kandydata posiada orzeczenie o niepełnosprawności wymagane jest jego dostarczenie do placówki w terminie do 17.08.2022 g. 16:00.
W przypadku gdy kandydat jest objęty pieczą zastępczą wymagane dostarczenie dokumentu potwierdzającego objęcie pieczą zastępczą do placówki w terminie do 17.08.2022 g. 16:00.

Proponowana lista form/zajęć na rok szkolny 2022/2023
 
Grafik zajęć na rok szkolny 2022/2023 - może ulec zmianie, w zależności od organizacji pracy placówki.

Ogłoszenie wyników rekrutacyjnych: 31.08.2022 g. 14:00 na drzwiach placówki.

Obowiązek uzupełnienia dokumentacji w placówce: 1-14.09.2022 (wzory dokumentów będą dostępne na Drzwiach Otwartych w dniach 1 i 2 września w g. 16:00-18:00 oraz na stronie placówki - Dokumenty do pobrania).
Brak złożenia dokumentacji papierowej do 14.09 może skutkować wykreśleniem z listy uczestników na danej formie.


Placówka daje sobie prawo do:
- wprowadzenia zamian w termiach ujętych w harmonogramie rekrutacji,
- odwołania zajęć ujętych w ofercie na rok szkolny 2022/2023 z powodów organizacyjnych,
- wprowadzania zmian w ofercie zajęć na rok szkolny 2022/2023 w zakresie ich nazwy, prowadzącego, docelowej grupy wiekowej z powodów organizacyjnych,
- wprowadzania bieżących zmian w Zasadach rekrutacji, z podaniem ich do wiadomości publicznej na stronie internetowej MDK nr 2.

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

 

rekrutacja