Drukuj

W okresie ferii zimowych, tj. od 18 stycznia 2016r. do 29 stycznia 2016r. Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121 zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty artystyczne pod hasłem:

„Zimowo, baśniowo...”

Celem naszej oferty jest:
• rozbudzanie potrzeby i umiejętności twórczego, radosnego, bezpiecznego przeżywania czasu wolnego,
• rozwijanie zainteresowań i talentów poprzez uczestnictwo w różnych formach warsztatów artystycznych,
• budowanie więzi koleżeńskich, kształtowanie postaw kulturowych
i prospołecznych w toku spotkań warsztatowych,
• rozwijanie zainteresowań ofertą kulturalną Miasta Poznania.

Program obejmuje warsztaty teatralno-literackie, plastyczne, taneczne, muzyczne. W programie także spektakl teatralny, seans filmowy, spotkanie z baśniami, z teatrem cieni, teatrem lalek oraz pokaz współczesnej robotyki i chemii „Mały inżynier”.

Informacje dotyczące organizacji, zapisów i płatności

Warsztaty odbywać się będą w blokach:
8 - godzinny blok zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci od 6 do 12 r. ż. , godz. 8:30- 15:00 (opieka nad dzieckiem od godz. 8:00, zajęcia do godz. 16:00)
Popołudniowy blok zajęć tematycznych: dla dzieci i młodzieży, godz. 15:00- 19:00 lub według indywidualnych ustaleń z nauczycielem prowadzącym.


Przewidujemy możliwość uczestniczenia w dwóch Turnusach:
I TURNUS: 18 stycznia 2016r. do 22 stycznia 2016r.
II TURNUS: 25 stycznia 2016r. do 29 stycznia 2016r.


Uprzejmie informujemy, iż koncepcja zajęć w obu turnusach jest stała, natomiast zmieniają się osoby prowadzące. Każdy uczestnik uczestniczy we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień.
1. Uczestnicy będą pracowali w czterech grupach 7-8 osobowych zróżnicowanych pod względem wiekowym.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany ilości i podziału wiekowego grup w zależności od napływających zgłoszeń.
3. Koszt uczestnictwa w Półkoloniach – Akcja Zima 2016 wynosi 100 zł.
4. Zapisy na półkolonie przyjmowane będą od dnia 11.01.2016 r. w sekretariacie MDK nr 2, w godz. od 9.00 do 16.00 do momentu wyczerpania limitu miejsc.
5. Warunkiem uczestnictwa w ww. półkoloniach jest:
a. wpisanie dziecka na listę uczestników w sekretariacie placówki,
b. odpłatność za pobyt uczestnika w kwocie 100,00 zł uiszczana będzie na konto bankowe MDK nr 2. Nr konta zostanie przekazany rodzicom / opiekunom podczas składania dokumentów. Prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu turnusu kserokopii dowodu wpłaty / przelewu.
c. złożenie obowiązującej dokumentacji: ZASADY UCZETNICTWA W AKCJI ZIMA 2016 i Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku w dniu zapisu 11 stycznia 2016 r. *
6. Nieobecność uczestnika w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wprowadzeniem na jego miejsce pierwszego uczestnika z listy rezerwowej.

*druki ww. dokumentów można pobrać na stronie www.mdk2.pl lub w dniu zapisu w sekretariacie MDK Nr 2 ul. Za Cytadelą 121 w Poznaniu.

 

Prosimy o wypełnienie obu dokumentów:

KARTA ZGŁOSZENIA

ZASADY UCZESTNICTWA

 

Informacje dotyczące warsztatów popołudniowych dostępne będą na stronie www.mdk2.pl.

 

Zapraszamy do udziału w twórczej przygodzie

Organizatorzy