• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

JUŻ NIEDŁUGO FINAŁ!
PRZYPOMINAMY WAŻNE ZAPISY Z REGULAMINU KONKURSU RECYTATORSKIEGO
Regulamin XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

http://www.mdk2.pl/regulaminy-konkursow.html

1. Uczestnik konkursu recytuje utwór dowolnego autora, o dowolnej tematyce, wierszem lub prozą.
2. Czas prezentacji utworu nie może przekraczać 3 minut (tolerancja 30 sekund; za przekroczenie wyznaczonego czasu uczestnik może decyzją jury zostać zdyskwalifikowany).
3. W obu etapach uczestnicy prezentują te same teksty.
4. O podziale, liczbie nagród rzeczowych (I, II, III miejsce) i wyróżnień dla finalistów decyduje Jury. Jury ma prawo nie przyznać I-go miejsca.
5. Pełną odpowiedzialność za dobór tekstów ponoszą nauczyciele zgłaszający uczestnika konkursu. Organizator prosi o wzięcie pod uwagę oświatowego charakteru placówki, jaką jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 oraz wieku wszystkich uczestników i odpowiedni dobór materiału literackiego prezentowanego podczas przesłuchań oraz finału konkursu.
6. Czas trwania konkursu jest uzależniony od liczby zgłoszonych uczestników, trwa około 5 godzin. Organizatorzy przewidują 2 przerwy, po prezentacji grupy I-III i po prezentacji grupy IV-VI. Istnieje możliwość spędzenia czasu poza salą przesłuchań.
7. Z powodów organizacyjnych (możliwości lokalowe oraz przepisy BHP) nie gwarantujemy udziału w przesłuchaniach wszystkim osobom towarzyszącym uczestnikowi.
8. W trakcie konkursu uczestnik przebywa pod opieką opiekuna/rodzica, który jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo podczas trwania przesłuchań.
9. Prosimy o niewykorzystywanie rekwizytów oraz kostiumów.
10. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, który zawiera zgodę na przetwarzanie danych uczestników oraz wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych zgodnie ze statutem placówki.
11. Uczestników konkursu ocenia jury, w skład którego wchodzą: aktorzy, dziennikarze, poloniści, instruktorzy teatralni. Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
- dobór tekstów do możliwości percepcyjnych recytatora,
- interpretacja tekstu,
- kultura słowa (dykcja),
- ogólny wyraz artystyczny

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 17 MARCA 2018 i ŻYCZYMY POWODZENIA !!!

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura  logo Woda na Młyn